Ledenraad bijeen

Op zaterdag 16 september kwamen de Ledenraad en het ADS-bestuur bijeen in Alticollense in Amersfoort. Dat is het oude seminarium van de Oud-Katholieken dat nu geheel gerenoveerd is als vergadercentrum.  

Er stonden belangrijke punten op de agenda, zoals de voorgenomen fusie van de Doopsgezinde Zending en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk. Joop van der Mei van de Doopsgezinde Zending was te gast en lichtte toe hoe men daar naartoe gegroeid is. Vanaf 2020 zijn de instellingen met elkaar in gesprek, waaruit naar voren is gekomen dat hun activiteiten samen zouden kunnen gaan zonder er afbreuk aan te doen. Zowel GDB als de Zending hadden problemen met de invulling van bestuursfuncties. Inmiddels hebben ze dezelfde bestuursleden. Daarnaast moesten de verouderde statuten en rechtsvorm aangepast worden. Voor de nieuwe statuten is ervoor gekozen de Ledenraad daar meer bij te betrekken. Zo is van de Ledenraad toestemming nodig voor de statutenwijziging en voor de fusie. De Ledenraad heeft hiermee ingestemd, zodat de fusie nu juridisch in orde gemaakt kan worden.  

Daarnaast was er een voorstel voor een nieuwe vorm van advisering voor Geestelijke Zaken. Dit voorstel is tot stand gekomen na gesprekken van het bestuur met AGZ en enkele Ledenraadsleden. Het betreft een experiment van een jaar dat daarna geëvalueerd wordt, waarna zo nodig het reglement aangepast kan worden. Er komt een coördinator in dienst van de ADS, die de taak heeft deskundige mensen om zich heen te verzamelen en aan te sturen, teneinde een advies op te stellen over bepaalde zaken (gevraagd en ongevraagd). De Ledenraad heeft dit voorstel aangenomen.  

Vervolgens was het tijd voor de proponentsaanstelling van Jan Willem Stenvers als proponent-predikant in de broederschap. De Ledenraad heeft daar unaniem vóór gestemd. Het was een mooie bijeenkomst in de kapel.

‘s Middags kon men dankzij het warme weer buiten in de mooie tuin zitten, en werd in groepjes het ‘strategisch beraad’ gehouden. Het gesprek ging over onderwerpen die door de Ledenraadsleden waren aangedragen en door het bestuur waren voorbereid. De uitkomsten zullen verwerkt worden in het Jaarplan 2024 en Beleidsplan 2025-2030.

Tekst: Vera Kok
Beeld: Derk Stenvers